Видання Національного літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди

Сковорода та європейська культура : Збірник тез та матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди», 24 травня 2014 року). – Сковородинівка – Харків : Майдан, 2015. – 146 с.

Збірник «Сковорода та європейська культура» укладено на основі матеріалів, озвучених під час Всеукраїнської наукової конференції «Сковорода та європейська куль- тура», яка відбулась 24 квітня 2014 року.

Перед Україною як суверенною державою постала проблема пошуку формули інте граційних процесів в європейські та світові структури, насамперед, з погляду осмислення того місця, яке вона має посісти в сучасному глобалізованому світі, адекватного співвід несення внутрішніх проблем українського суспільства із європейськими і загальносвіто вими тенденціями.

Збірник присвячений розгляду питань, пов’язаних із європейською ідентичністю України, діалогом культур і постаттю Григорія Сковороди як медіатора діалогу культур. Окреме зацікавлення у наукової спільноти можуть викликати матеріали, присвячені роз витку музейної роботи та охорони культурної спадщини як на Харківщині, так і в музеях Г.С. Сковороди в Україні.

«Вышних наук саде святый»: Григорій Сковорода в су- часному освітньому просторі ; «Пильнувати я буду дороги свої»: ейдос дороги в українській культурі та творчості Григорія Сковороди» : Матеріали VIII, ІХ студентських ско- вородинівських читань (ОКЗ «Національний літературно- меморіальний музей Г.С. Сковороди», 2013–2014 рр.). – Хар- ків : Майдан, 2015. – 254 с.

Поборник душевного миру : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Искать и удивляться значит то же», присвяченої 100-річчю від дня народження Тронька Петра Тимофійовича (с. Сковородинівка, 16 травня 2015 року); Есеї переможців конкурсу «Поборник душевного миру» (2014). – Харків : Майдан, 2015. – 180 с.

Збірка «Поборник душевного миру» містить наукові матеріали, пуб- ліцистику та есеї, які обертаються навколо проблем не тільки сковоро- динознавства та охорони культурної спадщини, а й насамперед проблем пошуку душевного миру й сродної праці.

Опубліковані тези доповідей, виголошених під час конференції «Ис- кать и удивляться значит то же», присвяченої 100-річчю від дня народжен- ня Тронька Петра Тимофійовича, розкривають широкий спектр питань: від осмислення ролі П.Т. Тронька для українського музейництва до ролі особистості в культурі й освіті, а глибше – формування й розвиток на- укових шкіл Харківщини (у галузі філології, економіки, медицини тощо). Цікавими читачеві будуть і нові розвідки й стратегії у галузі вивчення творчості Григорія Сковороди, зокрема глибокі спостереження Леоніда Ушкалова, Вадима Воздвиженського.

У збірці також вміщені есеї переможців конкурсу «Поборник душевного миру», який відбувся з нагоди 220-річчя від дня смерті Григорія Сковороди.


Сучасність філософії І. Канта: pro et contra : Матеріали ХХIІ Харківських міжнародних Сковородинівських читань, присвячених 290-річчю з дня народження І. Канта (ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди», 26–27 вересня 2014 року). – Сковородинівка – Харків : Майдан, 2015. – 214 с.

Збірник «Сучасність філософії І. Канта: pro et contra» укладено на основі матеріалів, озвучених під час ХХIІ Харківських міжнародних Ско- вородинівських читань «Сучасність філософії І. Канта: pro et contra», присвячених, 290-річчю з дня народження І. Канта, які відбулись 26– 27 вересня 2014 року.

Збірник присвячений питанням актуальності критичної філософії та спадщині І. Канта у сучасному світі, зокрема етико-політичним принци- пам І. Канта у контексті суспільно-політичних трансформацій глобаль- ного світу, естетиці І. Канта і сучасній культурі.

Цікавими для наукової спільноти будуть також розмисли на тему сучасних проблем і перспектив науки, освіти та університету, зокрема діалогу та суперечкам факультетів, розвитку філософії у сучасній систе- мі освіти, а також питання рецепції творчості Г. Сковороди та І. Канта в стратегіях епохи Просвітництва і на сучасному етапі розвитку наукових знань.

Філософія і богослов’я: на шляху діалогу : Матеріали ХХІ Харківських міжнародних сковородинівських читань, приурочених до 1025-річчя Хрещення Русі (ОКЗ «НЛММ Г. С. Сковороди», 26—27 вересня 2013 року). — Сковороди- нівка — Харків : Майдан, 2014. — 244 с.

Збірник «Філософія і богослов’я: на шляху діалогу» укладено на осно- ві матеріалів, озвучених під час ХХІ Харківських міжнародних сковоро- динівських читань, приурочених до 1025-річчя Хрещення Русі, які від- булись 26—27 вересня 2013 року.

У сучасних наукових колах на теренах пострадянського простору все більше стверджується впевненість в науковості богослов’я (теології), що є співзвучним західноєвропейським країнам, де теологія є повноправною наукою, представленою численними богословськими кафедрами, факуль- тетами, бібліотеками, великими вченими спільнотами.

Процеси духовного відродження українського суспільства, актуалі- зації духовної спадщини українського народу, відновлення його куль- турних та релігійних традицій є запорукою підвищення в Україні євро- пейської культурної ідентичності та інтеграції до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього та науково-технічного середовища, зміцнення позицій України в світі.

Збірник матеріалів присвячений питанням філософсько-богослов- ського діалогу в науці й культурі, а також осмисленню постаті Григорія Сковороди на тлі філософсько-богословської традиції в Україні.


Григорій Сковорода у світлі філології, філософії та богослов’я матеріали ХХ Міжнародних Харківських Сковородинівських читань

Збірник «Григорій Сковорода у світлі філології, філософії та богослов’я» укладено на основі матеріалів, озвучених під час ХХ Харківських міжнародних Сковородинівських читань, присвячених 290-річчю з дня народження Г. С. Сковороди, які відбулися 27–29 вересня 2012 року.

Розширення філософського контексту за рахунок філологічних та богословських праць увиразнює постать Г. С. Сковороди, презентує яскраву палітру різних думок та інноваційних прозрінь. Актуальні проблеми сковородинознавства постають у широкому контексті світового розвитку культури й науки, неакадемічної філософії та української літератури від бароко до сучасності.

Як завжди, міркування Г. С. Сковороди присутні у творчих доробках учених, спонукаючи до пошуку істини, віднайдення шляхів порозуміння у різних сферах людського знання, усвідомлення моделі перебування людини у світі.

Проблема існування у логіці і метафізиці. Збірка наукових статей

Біографія Г. С. Сковороди
М. И. Ковалинский. ЖИЗНЬ ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ, НАПИСАННАЯ В 1794 ГОДУ В ПРЕЖНЕМ ВКУСЕ Опис Розмір файлу завантажити
В. Шинкарук, І. Іваньо. ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА Опис дивитися